เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖ ๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ​ นิยามของผลงานวิชาการ ๔.​ เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ๕. ตารางการคิดภาระงานสอน ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part1 ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part2 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part1 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part2