กองทุนนิวตัน และหน่วยร่วมดำเนินงานบริหารจัดการโปรแกรมทุน ได้แก่ British Council สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนขนาดเล็ก สำหรับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยและ/หรือหน่วยงานของไทยและ สหราชอาณาจักร ได้แก่ โปรแกรมทุน Researcher Links (workshop & travel grants) และ Institutional Links

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประเภทคือ

(1) การบรรยายเกี่ยวกับกองทุนและโปรแกรมทุน

(2) การเสวนาหัวข้อ “กองทุนนิวตัน: ความมุ่งหวัง และความคาดหวังของการให้ทุน” โดยหน่วยร่วม บริหารจัดการกองทุนและนักวิจัยที่ได้รับทุน

(3) การบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ สำหรับการให้ทุนภายใต้กรอบความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ “Official Development Assistance (ODA)” และ

(4) กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึก สำหรับผู้สนใจสมัครทุน

โดยกำหนดจัดสัมมนาสำหรับในเขตกรุงเทพฯ  ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560  กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายใน วันที่ 24 เมษายน 2560 มาที่ marisa.vorapruck@fco.gov.uk หรือ แฟกซ์ 02 253 7124

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=330&Itemid=422