เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2558 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อเป็นแหล่งสะสมของเงินทุน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช พ.ศ. 2558” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ บรรดาคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ