เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖ ๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ​ นิยามของผลงานวิชาการ ๔.​ เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ๕. ตารางการคิดภาระงานสอน ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part1 ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part2 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part1 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part2

เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2558 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อเป็นแหล่งสะสมของเงินทุน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช พ.ศ. 2558” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ บรรดาคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ