ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

.. 2558

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อเป็นแหล่งสะสมของเงินทุน ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช พ.ศ. 2558”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ.2553

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตามข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.๒๕๕๕

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีปฏิทินหนึ่ง
ถึงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีปฏิทินถัดไป

ข้อ ๕ กองทุน มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อเป็นกองทุนสะสมสำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในกรณีที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

(๓) เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอันหลีกเลี่ยงมิได้และไม่อาจรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณได้ทั้งนี้โดยความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย

  • อธิการบดี เป็นประธาน
  • รองอธิการบดี เป็นกรรมการ
  • หัวหน้าส่วนงาน เป็นกรรมการ
  • หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้อธิการบดีแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชีของส่วนงานจำนวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้        ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๒) วางหลักเกณฑ์และการอนุมัติการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
การบริหาร และการตรวจสอบกองทุน

(๓) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน

(๔) ควบคุมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน

(๕) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนตามระเบียบนี้

ข้อ ๙ รายได้ของกองทุน ประกอบด้วย

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เหลือจ่ายหรือที่เหลืออยู่โดยยังมิได้เบิกจ่ายตามข้อ๓๓แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ.๒๕๕๕

(๒) เงินรายได้จากการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์       วชิรพยาบาลพ.ศ. 2558

(๓) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน

(๔) เงินที่ได้จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีบริจาคให้

(๖) เงินดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน

(๗) รายได้อื่น

ข้อ๑๐ให้ทุกส่วนงานโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เหลือจ่ายหรือที่เหลืออยู่โดยยังมิได้เบิกจ่ายตามข้อ๙ (๑) และให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโอนเงินรายได้จากการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามข้อ๙ (๒) เข้ากองทุนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในนาม “กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”           เพื่อรองรับเงินรายได้กองทุนตามข้อ ๙

ข้อ๑๒การรับเงินตามข้อ๙ให้ผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายเป็นผู้รับและนำส่งเข้าบัญชี “กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ภายในวันที่รับเงินหรือในวันทำการถัดไปโดยจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนำส่งมิได้และจะต้องออกหลักฐานการรับไว้เป็นหลักฐาน

หลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ใช้ได้ ดังนี้

(๑) ในปีงบประมาณ 2559 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนดูแลให้มีเงินคงเหลือตาม        ข้อ 5(1) ไม่น้อยกว่าแปดสิบล้านบาท

(2) ในปีงบประมาณต่อไป ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 5(2) และข้อ 5(3) ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินที่รับเข้ากองทุนสำหรับแต่ละปีงบประมาณ

การใช้เงินกองทุนที่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์นี้ จะทำได้เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และคณะกรรมการบริหารกองทุนได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นของการใช้จ่าย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกรณี

ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ให้กรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด และเลขานุการรวมสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันในเอกสารของธนาคาร ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติตามข้อ ๑๔

หลักฐานการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชกำหนด

ข้อ๑๖ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อ๑๗ให้มีการเสนอบัญชีรายรับ-รายจ่ายแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนทุกสามเดือนและให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

ข้อ๑๘การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งโดยจัดทำงบการเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เพื่อเสนอผู้สอบบัญชีที่อธิการบดีแต่งตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ๑๙ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนทุกรอบปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามข้อ๑๘และจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

ให้อธิการบดีรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งโดยการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 ธันวาคมพ.ศ. 2558

(ลงนาม) ปิยะสกลสกลสัตยาทร

(ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาทร)

นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *