โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สถิติ สามารถเข้าใช้งานได้ 40 user ในเวลาเดียว เพียงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และเข้าใช้งานด้วย email@nmu.ac.th และรหัสผ่านของอีเมล