ระเบียบมหาวิทยาลัย

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทารธิราช ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าชองโครงการวิจัย พ.ศ.2558

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2558

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยทุนสนับสนุนนวัตกรรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2563

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่งานวิจัย พ.ศ.2558

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2559