ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

วารสารการจัดการสมัยใหม่

1. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

1. ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย