ประวัติหน่วยงาน

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นตามข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย พุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย จึงได้กำหนดให้มีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยขึ้น ทำหน้าที่บริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม ส่งเสริมและเพิ่มจำนวนคุณภาพการวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงใหม่)

ภาระหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัย งานวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย งานพิจารณาการให้ทุนวิจัย งานประสานความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย งานบริการฝึกอบรมด้านการวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าสำนักงานมอบหมาย