ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอรับทุนสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) โทร 02 039 5542, 096 058 7383