ประกาศมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2558

2. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ.2558

4. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

5. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2560

6.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2564

7. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

8. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

9. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

10. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2564

11. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

12. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การโอนทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัย และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2559

14. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2561

15. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

16. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อ งรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

17. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559

18. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ.2558

19. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และการอนุมัติการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารและการตรวจสอบกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

20. ประกาศมหาวิทยาลันวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

21. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้เงินสำรอง

22. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2560

23. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559

24. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
25. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาโท
26. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย พ.ศ.2565