ประกาศมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การโอนทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และการอนุมัติการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารและการตรวจสอบกองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2560

4. ประกาศมหาวิทยานวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2561

5. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

6. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2564