ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี

นางสาวสุธาสินี บุญแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
sutasinee@nmu.ac.th
นางสาวศิริประภา วรรณศิริ
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติการ
siriprapha@nmu.ac.th
นางสาววรรณภา ขัมรักษา
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติการ
wannapa.k@nmu.ac.th
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติการ
นางสาวสุภัสสร สามเกษร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
suphatsorn@nmu.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ บางลาภ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
kannika.b@nmu.ac.th
นางสาวมนัสนันท์ คำวัจนัง
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
manasanan@nmu.ac.th
เลือกทั้งหมดชื่อวันที่Shortcode