ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก

ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559

2.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

3. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องแบบสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)