ทุนสนับสนุนนวัตกรรม

ระเบียบ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ.2558

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงิน การรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2559

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่2)พ.ศ.2564

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยทุนสนับสนุนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2563

ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

2.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

3.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

4.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

5.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2564