ทุนสนับสนุนการวิจัย

ระเบียบ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ.2558

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2558

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงิน การรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2559

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่2)พ.ศ.2564

ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

2. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

3.ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

4. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณโครงการ

5. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565

6. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566

7. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย