ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (วพม.)

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

1. การเปรียบเทียบรูปแบบของค่ามาตรฐานคุณภาพในการบรรยากาศระหว่างค่าสูงสุดและเปอร์เซ็นต์ไทล์

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1. การบำบัดไอระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ด้วยเครื่องกรองชีวภาค

วารสาร วิศวกรรมสาร

1. อันตราย PM 2.5

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

1. การวัดอัตราการไหลของน้ำละเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. ปัจจัยในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย

3. วิถีคนเมืองวัยทำงานที่มีผลต่อภาวะอ้วนลงพุง: กรณีศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

4. การพัฒนาทางเท้าเพื่อกรุงเทพมหานครเมืองสะดวก: กรณีศึกษา ทางเท้าตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสีลม)

5. การบริหารจัดการแผงลอยเพื่อกรุงเทพมหานคร เมืองสุขภาพ: กรณีศึกษา แผงลอยหน้าตลาดบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร