ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02 244 3928 ,090 269 0935
Web: http://research.nmu.ac.th
Facebook: research.nmu
Line: @research.nmu