ดาวน์โหลดเอกสาร

1.   แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

2.   แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

3.   แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

4.   แบบบันทึกและสัญญายืมเงินกองทุนวิจัย

5.   แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่งานวิจัย

6.  แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี

7. แบบฟอร์มขอรับทุนนวัตกรรม

8. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

9. แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยประจำส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

10. วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operation Procedures