คำสั่ง เรื่อง บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Protection: HRP)”