คำสั่งมหาวิทยาลัย

1..คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 772/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 55/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”

4. คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 242/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยขั้นสูง

5. คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 792/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายการงบประมาณโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

6.คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 319/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช