ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2557

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564