ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1️⃣ ภาคการประชุม ในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม

2️⃣ นิทรรศการ “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”

3️⃣ การฝึกอาชีพและให้ความรู้จากงานวิจัย

4️⃣ การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์

5️⃣ การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร

6️⃣ Knowledge Sharing Day

– Data Analytic Platform: ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ววน.

– NRCT e-Services: ระบบบริการประชาชน ศูนย์บริการและเปิดเผยข้อมูลกลาง

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th/

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ : https://l.nrct.go.th/63years-brochure