ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารทั้งหมด ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย โดยผ่านหัวหน้าส่วนงาน

โดยสามารถเสนอผลงาน รางวัลนักวิจัยดีเด่น

– เป็นบุคลาของมหาวิทยาลัย
– เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) ของผลงานวิจัย
– ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติผิดสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และไมาสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี
ผู้ประสานงาน อรนัดดา โทร 0 244 3928 หรือ 090 2690935